Regulamin

Regulamin projektu #B2A

 

§ 1

W niniejszym regulaminie programu #B2A, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 

§ 2

 1. Regulamin określa zasady zawarcia oraz wykonywania współpracy pomiędzy Partnerem wpierającym program adopcji wirtualnej a Fundacją realizujące cele ochrony zwierząt.
 2. Program realizowany jest na terenie Polski.
 3. Informacje i wyjaśnienia dotyczące Programu można uzyskać pisząc na adres e-mail: wspolpraca@centaurus.org.pl.
 4. Partnerem może być wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 5. Środki przekazywane są przez Partnera na rzecz Fundacji w formie darowizny na realizację celów statutowych tj. opiekę nad wybranym zwierzęciem.
 6. Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy.

§ 3

Na odpowiedniej podstronie Portalu znajdują się informacje o danych kontaktowych, na które Partner chcący zawrzeć Umowę powinien przesłać wiadomość o treściach wskazanych na tych podstronach.

§ 4

 1. Partner zawierając umowę deklaruje dokonywanie comiesięcznych darowizn na cel określony w tej umowie przez kolejnych 12 miesięcy lub dokonuje jednorazowej darowizny o wartości 12-krotności kwoty określonej w umowie.
 2. W przypadku gdy środki przekazane w darowiźnie przez Partnera w danym okresie (dany miesiąc/rok) były wyższe niż bieżące utrzymanie wybranego zwierzęcia, Fundacja może przeznaczyć niewykorzystaną darowiznę na utrzymanie innych zwierząt.

§ 5

W celu aktywizacji pro-zwierzęcej Partnera oraz jego pracowników/współpracowników, Partner ma możliwość:

§ 6

 1. Spotkania dla pracowników/współpracowników Partnera organizowane są w folwarku Fundacji w Szczedrzykowicach lub innym ośrodku wskazanym przez Fundację.
 2. Termin spotkania uzgadniany jest przez Partnera z Fundacją z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, spośród dat dostępnych w kalendarzu spotkań dla Partnerów Fundacji.
 3. W przypadku braku wolnych terminów strony uznają, iż Partnerowi przysługuje pierwszeństwo organizacji spotkania w roku następnym.
 4. Maksymalna ilość pracowników/współpracowników Partnera na spotkaniu wynosi 50 osób.
 5. Transport organizowany jest przez Fundację przy maksymalnym dystansie 100 km w jedną stronę. W przypadku większych odległości Partner zobowiązuje się dokonać dopłaty w wysokości 5 zł.+ vat za każdy km trasy ponad obowiązujący limit.
 6. Na spotkaniu pracownicy/współpracownicy Partnera otrzymają darmowy wegański poczęstunek (jednodaniowy obiad, woda, napoje, kawa, herbata).

§ 7

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

§ 8

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.b2a.org.pl oraz w siedzibie Fundacji wskazanej w postanowieniu §1 Regulaminu.

§ 9

 1. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w trybie przewidzianym dla podjęcia uchwały w Fundacji.

WYSZUKAJ KONIE DO ADOPCJI

Wybierz przedział kwotowy:KONIE DO ADOPCJI

2000.00 KOSZT ADOPCJI

Wizna

ODPOWIEDNIE WYŻYWIENIE
LEKI
SUPLEMENTY DIETY
PRZYGOTOWANIE BOKSÓW
Zaopiekuj to zwierzę!
2000.00 KOSZT ADOPCJI

Blanka

ODPOWIEDNIE WYŻYWIENIE
LEKI
LECZENIE KLINICZNE
SUPLEMENTY DIETY
OPIEKA WETERYNARYJNA
Zaopiekuj to zwierzę!
1000.00 KOSZT ADOPCJI

Halna

ODPOWIEDNIE WYŻYWIENIE
SUPLEMENTY DIETY
OPIEKA WETERYNARYJNA
PRZYGOTOWANIE BOKSÓW
Zaopiekuj to zwierzę!
1200.00 KOSZT ADOPCJI

Kazuki

ODPOWIEDNIE WYŻYWIENIE
SUPLEMENTY DIETY
OPIEKA WETERYNARYJNA
PRZYGOTOWANIE BOKSÓW
Zaopiekuj to zwierzę!
WESPRZYJ DAROWIZNĄ NASZYCH PODOPIECZNYCH Twoje wsparcie pozwala nam ratować zwierzęta.
20 zł
50 zł
100 zł
inna kwota

Dziękujemy Państwu za każdą pomoc!